logo
tausta

Taustaa - Osapuolet - Teknillinen korkeakoulu ja Geodeettinen laitos
 
TKK ja Geodeettinen laitos ovat pyrkineet saavuttamaan merkittävää strategista etua itselleen opetuksen, tutkimuksen, henkilöresurssien, jatkoja täydennyskoulutuksen sekä yhteiskunnallisen näkyvyyden osalta ”strategisella kumppanuudella”. Ensimmäisessä vaiheessa strategisen kumppanuuden piiriin on kuulunut noin 35 henkilöä TKK:sta ja GL:stä yhteensä, lähinnä TKK/Fotosta ja Geodeettisen laitoksen kaukokartoituksen ja fotogrammetrian sekä navigoinnin ja paikannuksen osastoista. Geodeettisella laitoksella ja instituuttihankkeeseen osallistuvilla muilla tahoilla on jo tälläkin hetkellä tiivistä yhteistyötä lähinnä tutkimuksen ja tutkimusrahoitushankinnan osalta mm. viimeisen viiden vuoden osalta yhdessä haettuja ja toteutettuja EU-tutkimuksia, Suomen Akatemian perustutkimus- ja tutkijakoulu-, ja tutkijatohtorihankkeita, TEKESprojekteja, tutkijakouluopiskelija sekä puolisen sataa referee- ja konferenssijulkaisua. Instituutin perustajajäsenet ovat tehneet yhteistyötä viime vuosien aikana noin 100 yliopisto-, tutkimuslaitos- ja yritystahon kanssa Suomesta, Euroopasta, USA:sta, Kiinasta ja Kanadasta.

Maanmittauksen koulutusohjelman mukaista yliopisto-opetusta antaa Suomessa vain Teknillisen korkeakoulun (TKK) Maanmittausosasto. Syksystä 1993 lähtien koulutusohjelma jaettiin kahdeksi suuntautumisvaihtoehdoksi, joihin oppilaiden valinta tapahtui erikseen. Syksystä 1994 lähtien koulutusohjelma siirtyi vuoden 1995 tutkintosäännön mukaiseen tutkintorakenteeseen, jossa suuntautumisvaihtoehdot muuttuivat opintosuunniksi. Syksyllä 2001 maanmittauksen koulutusohjelma jakautui geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmiksi.

Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen tutkimusala sisältyy Teknillisessä korkeakoulussa Maanmittausosastolla geoinformaatiotieteisiin. Tutkimusalalla kehitetään menetelmiä kohteesta mitatun ja kohdetta esittävän kuvamuotoisen tiedon analysoimiseen, sen yhteensovittamiseen muun geoinformaation kanssa sekä tiedonhallinnan tukena. Geoinformaatio voidaan tässä yhteydessä ymmärtää koordinaatteina, karttoina, kuvina sekä analogisina malleina ja todellisina ympäristöinä sekä niihin liittyvinä kiinteistöinä, oikeuksina ja arvoina.

TKK:n Kiinteistöopin laboratorio vastaa Teknillisessä korkeakoulussa annettavasta kiinteistötalouden opetus ja tutkimustoiminnasta, joka on kiinteistöalalla maamme laajaalaisinta ja monipuolisinta. Laboratorio kuuluu TKK:n Maanmittausosaston alaisuuteen. Tieteenalana kiinteistöoppi on oppia kiinteistöihin liittyvistä teknisistä, taloudellisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä ja ominaisuuksista. Käytännössä kiinteistöoppi tarkastelee sekä kotimaisessa että kansainvälisessä mittakaavassa mm. kiinteistömarkkinoita, kiinteistöjen arviointia, kiinteistöjärjestelmiä, kiinteistösuunnittelua, kiinteistötoimituksia, kiinteistöliiketoimintaa, kiinteistöhallintoa sekä maapolitiikkaa. Kiinteistötiedonhallinta palvelee ylläpitoa, tilahallintaa, omistamista ja käyttöä. Erityisenä haasteena tulevaisuudessa on useiden erikoisalojen tietojen integrointi. Kiinteistöopin haasteisiin kuuluu oleellisena osana maanmittausalan tietotekniikan ja erityisesti tietokantojen syvällinen hallinta.

TKK:n Talonrakennustekniikan laboratorion koulutus ja tutkimusalueet ovat rakennetekniikka, rakennusfysiikka, korjaustekniikka ja palotekniikka niin puu kuin kiviaineisten rakennusten suunnittelussa ja työmaatekniikassa. Laboratorion laajat koti ja ulkomaiset yhteydet teollisuuteen ja tutkimuslaitoksiin sekä jatkoopintoohjelmat ja ulkomaiset tutkijavaihdot mahdollistavat
tehokkaan ja monipuolisen tutkimustoiminnan. Talonrakennustekniikassa on hyödynnetty jo pitkään IT- ja geomatiikkasovelluksia.

TKK:n Liikennelaboratorion tutkimustoiminnan pääalueet ovat liikenteen ja sen vaikutusten mallintaminen ja analysointi. Liikennetekniikan opetus kattaa kaikki liikennetekniikan osaalueet ja oppituoli on maan ainoa. Varsinkin liikenteen telematiikassa, ohjauksessa ja liikenteen mallinnuksessa synergiaedut maanmittausalan kanssa ovat suuret.
 
Geodeettinen laitos (GL) on kartoitusalan tutkimuslaitos, joka huolehtii Suomen kartoituksen tieteellisistä perusmittauksista ja paikkatietojen metrologiasta sekä tekee tutkimustyötä geodesian, geoinformatiikan ja kaukokartoituksen sekä niihin liittyvien tieteiden aloilla. Laitoksen tehtävänä on myös edistää geodeettisten, fotogrammetristen, geoinformatiikan, kaukokartoituksen ja navigoinnin menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa erityisesti paikkatietojen hankinnassa ja käsittelyssä. Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutin toiminnassa ovat Geodeettisen laitoksen osastoista mukana:

Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osasto käsittelee ne tutkimus- ja kehittämistyön asiat, jotka koskevat fotogrammetriaa ja kaukokartoitusta, niihin liittyviä Metsähovin tutkimusasemalla tehtäviä töitä, fotogrammetrian metrologiaa sekä kartoitusmenetelmien laatua.

Navigoinnin ja paikannuksen osasto käsittelee ne tutkimus- ja kehittämistyön asiat, jotka koskevat satelliittien avulla tehtävää reaaliaikaista paikannusta, karttojen ja satelliittipaikannuksen avulla tehtävää navigointia sekä liikkuvaa kartoitusta.

Teknillinen korkeakoulu  |  Geodeettinen laitos

 

 Last update 03.02.2008